OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELOWYCH w Good Spot Mobile Hotels

Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, reguluje:

1. Zasady oraz sposób dokonywania, anulowania oraz opłacania rezerwacji.
2. Zasady obowiązujące na terenie mobilnego hotelu „Good Spot Mobile Hotel” zwanym dalej „Mobilnym Hotelem”.
3. Odpowiedzialność finansową za nieprzestrzeganie Regulaminu.
4. Zasady przetwarzania Danych osobowych.
5. Tryb postępowania reklamacyjnego.

I. REZERWACJE

§ 1 Rodzaje rezerwacji
1. Przewiduje się dwa rodzaje rezerwacji:

a) rezerwacja gwarantowana bez możliwości anulowania,
b) rezerwacja z możliwością anulowania (dotyczy również przedsiębiorców w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego).

2. Rezerwacja gwarantowana jest dokonywana po uiszczeniu przez Klienta pełnej ceny rezerwowanego pobytu. Jest to rezerwacja bezzwrotna, co oznacza, że w przypadku rezygnacji z pobytu przez Klienta nie może on żądać zwrotu jakiejkolwiek części zapłaconej
ceny.

3. Zapłata za rezerwację gwarantowaną następuje w momencie dokonywania rezerwacji na rachunek bankowy lub za pośrednictwem karty płatniczej lub kredytowej.

4. Rezerwacja z możliwością anulowania – dokonywana jest po uiszczeniu przez Klienta zadatku w wysokości 30% ceny rezerwowanego pobytu. Wpłata zadatku następuje w terminie 3 dni od dnia złożenia rezerwacji, chyba że do terminu rezerwowanego pobytu pozostaje mniej niż 30 dni – wówczas wpłata zadatku powinna nastąpić do niezwłocznie po dokonaniu
rezerwacji.

5. W terminie do 14 dni przed planowanym pobytem, Klient może dokonać jedynie rezerwacji gwarantowanej.

6. W przypadku dokonania i opłacenia rezerwacji z możliwością anulowania – Klient dokonuje zapłaty pozostałej kwoty za pobyt w dniu zameldowania w Good Spot Mobile Hotels lub 7 dni przed rozpoczęciem pobytu przelewem bankowym na konto Good Spot Mobile Hotels.

7. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w określonych terminach, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

8. Płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: linki do płatności, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 2 Odstąpienie od umowy zwane dalej "anulowanie rezerwacji"
1. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu, Klient zostanie obciążony opłatą za rezygnację:

a) w przypadku rezerwacji gwarantowanej w wysokości 100% wartości rezerwowanego pobytu,
b) w przypadku rezerwacji z możliwością anulowania w wysokości wpłaconego zadatku,
c) w przypadku braku przybycia w terminie („no show”) Good Spot Mobile Hotels ma prawo anulować rezerwację, a Klient zostanie obciążony opłatą za rezygnację w wysokości 100% wartości rezerwowanego pobytu.

2. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty opłaconego pobytu (rezerwacja gwarantowana) lub z wpłaconego zadatku (rezerwacja z możliwością anulowania). W przypadku, gdy wpłacony zadatek nie pokryje całości opłaty za rezygnację, na pozostałą
kwotą zostanie Klientowi wystawiony i przesłany na wskazany przez niego adres rachunek lub faktura.

3. Anulowanie rezerwacji przez Klienta wymaga zachowania formy pisemnej (w tym e-mail) pod rygorem nieważności.

4. W sytuacjach wyjątkowych i niezależnych od Stron, których żadna ze Stron nie mogła przewidzieć (m.in. stan klęski żywiołowej, stan wojny, stan epidemii), że wykonanie usługi przez Good Spot Mobile Hotels nie będzie możliwe lub prawnie dopuszczalne, Good Spot Mobile Hotels dokona zwrotu Klientowi wpłaconych przez niego środków. W takiej sytuacji Good Spot nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi, który wpłacił zadatek, jego podwójnej wysokości. 

§ 3 Skrócenie pobytu
Skrócenie pobytu przez Klienta nie uprawnia go do żądania zwrotu jakiejkolwiek części dokonanej opłaty za pobyt. 

II. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE MOBILNEGO HOTELU

§ 4 Zameldowanie oraz wymeldowanie
1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 (zameldowanie), a kończy się o godzinie 11.00 (wymeldowanie).

2. O zamiarze późniejszego zameldowania się, Klient zobowiązany jest powiadomić Good Spot Mobile Hotels najpóźniej do godziny 10.00 w pierwszym dniu pobytu, w przeciwnym razie jego rezerwacja może zostać anulowana na podstawie § 2 ust. 1 lit.c.

3. W przypadku nie wymeldowania się do godziny 11.00 Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 300,00 zł za każdą rozpoczętą kolejną godzinę, w której Klient uchybił terminowi do wymeldowania się.

§ 5 Parking
1. Good Spot Mobile Hotels nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody pojazdów lub mienia w nich pozostawionego, do których dojdzie w wyniku korzystania przez Klienta z parkingu.

§ 6 Zasady ogólne
1. Na terenie Good Spot Mobile Hotels, w godzinach od 22.00 wieczorem do godziny 6.00 rano obowiązuje cisza nocna.

2. Na terenie Good Spot Mobile Hotels znajduje się Plac Zabaw. Przed skorzystaniem z Placu Zabaw Klient zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Placu Zabaw. Dzieci mogą korzystać z Placu Zabaw wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

3. W Mobilnym Hotelu, oraz na jego terenie a w szczególności w pokojach, obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie dopuszczalne jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

4. Na tarasie przynależącym do Mobilnego Hotelu zabrania się robienia grilla i palenia tytoniu.

5. Na terenie Mobilnego Hotelu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz narkotyków.

6. Z Mobilnego Hotelu mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy dokonywaniu rezerwacji.

7. Wszelkie zniszczenia i usterki należy zgłaszać natychmiast na numer telefonu podany w potwierdzeniu rezerwacji jako alarmowy.

8. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.

9. Przed opuszczeniem Mobilnego Hotelu należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych, zamknięciu okien i drzwi.

10. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących na wyposażeniu Mobilnego Hotelu. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.

11. Pobyt ze zwierzętami należy uzgodnić podczas dokonywania rezerwacji.

12. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu pokoju w stanie pierwotnym z dnia odbioru.

13. Za zgubienie klucza naliczamy opłatę 200,00 zł

14. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.

15. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia między stronami konflikt rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla miasta Wrocław.

16. Mobilny Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy i mienie pozostawione w pokojach. 

§ 7 Regulamin pobytu ze zwierzętami 
1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.

2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.

3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.

4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.

5. Pobyt zwierząt jest dodatkowo płatny w wysokości 40,00 zł za zwierzę/ doba.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA KLIENTA

§ 8 Odpowiedzialność finansowa Klienta
1. Za złamanie zakazu palenia tytoniu, o którym mowa w § 6 ust. 3 Klient zostanie obciążony karą w wysokości 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia zakazu.

2. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie stwierdzone zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia Mobilnego Hotelu powstałe z jego winy lub osób za które odpowiada. Odpowiedzialność finansowa Klienta równa jest wartości stwierdzonych szkód.

3. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku [dalej: Rozporządzenie RODO] informujemy, że: Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Good Spot Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. 1 maja 191, 25-646 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0001053680,
NIP: 9592064753,
REGON: 526150057.

2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pani/ Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@goodspot.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (adres: Good Spot Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. 1 maja 191, 25-646 Kielce)

3. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) będą przetwarzane w celu:

a) świadczenia usługi hotelowej, tj. wykonania zawartej z Administratorem umowy oraz podjęcia działań przed jej zawarciem,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości,
c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f Rozporządzenia RODO.

5. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.

6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, a ponadto przez okres wymagany obowiązującym prawem w związku z koniecznością realizacji przez Administratora obowiązków podatkowych.

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych,
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) prawo przenoszenia danych,
e) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

10. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne i jest warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług na Pani/ Pana rzecz.

11. Pani/ Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym w szczególności profilowaniu.

V. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a) niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b) niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.

3. Powyższe zapisy dotyczą również przedsiębiorców dokonujących zakupu w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9 Akceptacja Regulaminu
1. Przed dokonaniem rezerwacji Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Dokonanie rezerwacji oznacza akceptację Regulaminu.

Przycisk