Najwyższe kierownictwo spółki Good Spot P.S.A. dostrzegając realne zagrożenia oraz realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wdrożyło zasady postępowania mające zapewnić ochronę i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w postaci polityk, procedur, instrukcji oraz regulaminów.

Good Spot P.S.A. we wszelkich działaniach związanych z przetwarzaniem Państwa danych dba o zapewnienie należytej staranności postępując ściśle z przyjętymi zasadami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Celem naszych działań przy przetwarzaniu danych osobowych zarówno przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych jak i dokumentów w formie papierowej, jest zapewnienie pełnego ich bezpieczeństwa, a przede wszystkim zagwarantowanie: poufności, dostępności, integralności, odporności, zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, celowości, minimalizacji danych, prawidłowości oraz rozliczalności przy jednoczesnym respektowaniu praw i wolności osób, których dane te dotyczą.

Cele te realizujemy poprzez:
- wdrożenie i utrzymanie wymagań dotyczących ochrony danych osobowych ujętych w obowiązujących aktach normatywnych,
- prowadzenie i bieżącą aktualizację rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
- minimalizację danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
- spełnienie pełnego obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane te dotyczą,
- prowadzenie systematycznego monitorowania działań w zakresie ochrony danych osobowych,
- współpracę z organami nadzoru w ramach wykonywanych przez niego zadań.

Jednocześnie na każdym etapie przetwarzania dbamy, aby podejmowane przez nas działań prowadziły do minimalizacji ryzyka powstania niekorzystnych skutków dla ochrony danych, a tym samym służyły zapewnieniu wysokich standardów w zakresie ochrony Państwa prywatności oraz bezpieczeństwa przekazanych nam danych osobowych.

Zarząd Good Spot P.S.A.