​I. Definicje 

​a. Administrator – oznacza Spółkę ​Good Spot P.S.A. z siedzibą ​ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce, NIP: ​959206475, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.

b. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

c. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

d. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

e. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.goodspot.pl

f. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

g. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

​II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

​1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

​III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: 

a. Konfiguracji serwisu
I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
II. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
III. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
IV. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
V. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
VI. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
VII. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
I. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

c. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
I. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

d. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
I. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
I. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
I. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
II. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

e. realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika:
I. hotres.pl [administrator cookies: HOTRES Sp. z o.o. ul. Osiedle Robotnicze 10, 58-500 Jelenia Góra] 

​IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu 

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

​V. Ochrona danych osobowych

1. ​Administrator danych
Administratorem danych jest ​​Good Spot P.S.A. z siedzibą ​ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce, NIP: ​959206475.

2. Przetwarzanie danych
Przetwarzanie danych osobowych obejmuje operacje lub zestaw operacji wykonywanych zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie oraz niszczenie danych osobowych.

3. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO w celach jasno określonych oraz w zakresie niezbędnym do ich realizacji. Dane, które mogą być dobrowolnie przekazywane przez użytkownika, są przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim użytkownik wyrazi na to zgodę, oraz w następujących celach:
- Informowanie o treściach i usługach Good Spot P.S.A. w odpowiedzi na żądanie lub zapytanie osoby, której dane dotyczą.
- Zamawianie oraz realizacja usług świadczonych przez Good Spot P.S.A. 
- Realizacja umów, których strona jest osobą, której dane dotyczą.
- Realizacja wymogów wynikających z przepisów prawa.
- Realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią.

Informujemy Osoby, których dane dotyczą, że zgodnie z art. 13 i 14 RODO będziemy przetwarzać wyżej wspomniane dane w celach opisanych powyżej, zarówno ręcznie w sposób tradycyjny, jak i za pomocą systemów informatycznych.

4. Odbiorcy danych
Dane mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników Good Spot P.S.A. jako "osoby odpowiedzialne za przetwarzanie", które posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 4.10 i 4.29 RODO. Dane mogą być również przetwarzane przez zaufane podmioty świadczące usługi techniczne i organizacyjne na rzecz Good Spot P.S.A. na podstawie umów powierzenia lub innych instrumentów prawnych dopuszczonych przez prawo UE. Administrator danych może również udostępniać dane innym odbiorcom jedynie na żądanie uprawnionych podmiotów prawem lub w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora danych lub strony trzeciej.

5. Zgoda na przetwarzanie danych
Jeśli przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, nie jest związane z umową lub usługą świadczoną dla Państwa lub nie wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Good Spot P.S.A. lub stronę trzecią, prosimy o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym powyżej. Zgoda taka może zostać w dowolnym momencie odwołana.

6. Sprzeciw wobec przetwarzania danych
Zgodnie z art. 21 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnioskować o sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w określonych celach. W przypadku sprzeciwu dane osobowe nie będą już przetwarzane w celu określonym w sprzeciwie. Sprzeciw nie jest możliwy, jeśli przetwarzanie danych opiera się na obowiązujących przepisach prawa lub prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez administratora danych lub stronę trzecią.

7. Przekazanie danych osobowych do państw trzecich
Gromadzone i przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do niezależnych dostawców usług informatycznych lub usług przechowywania danych, w tym w chmurze. Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, na przykład na podstawie umów dotyczących przekazywania danych, opartych na klauzulach umownych przyjętych przez Komisję Europejską w odniesieniu do przekazywania danych osobowych przez administratorów danych w EOG do administratorów danych i podmiotów przetwarzających w systemach prawnych nieposiadających odpowiednich przepisów o ochronie danych, lub na podstawie umów dotyczących ochrony prywatności (Privacy Shield) dotyczących przekazywania danych osobowych przez podmioty w UE do podmiotów w Stanach Zjednoczonych lub równoważnej umowy w innych systemach prawnych, lub przekazywania danych do kraju, w przypadku którego Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniony przez ten kraj poziom ochrony danych jest odpowiedni, lub w przypadku zawierania lub wykonywania umów z podmiotami trzecimi, gdy przekazanie danych jest w interesie osoby, której dane dotyczą. Przekazywanie danych jest również możliwe, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to zgodę.

8. Okres przetwarzania danych
Wszystkie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu określonym powyżej i przez niezbędny czas. Dane osobowe są przechowywane w sposób proporcjonalny, zapewniający identyfikację Osoby, której dane dotyczą, i są przechowywane przez okres konieczny do realizacji celów przetwarzania.

9. Prawa Osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) i d), art. 14 ust. 2 lit. c) i e), art. 15, art. 18, art. 19 i art. 21 RODO Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od ​Good Spot P.S.A. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jak również prawo do sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania na podstawie wniosku złożonego przez Osobę, której dane dotyczą.

10. Wtyczki mediów społecznościowych
Niniejsza strona internetowa może zawierać wtyczki do niektórych platform mediów społecznościowych. Wtyczki te umożliwiają integrację funkcji platform mediów społecznościowych bezpośrednio na stronie. Wtyczki są oznaczone odpowiednimi logo poszczególnych platform mediów społecznościowych. Podczas odwiedzania strony i korzystania z wtyczki, przeglądarka przekazuje informacje bezpośrednio do platformy mediów społecznościowych, która gromadzi i przetwarza te informacje. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat celów, rodzaju i sposobu gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez platformy mediów społecznościowych, a także informacji dotyczących korzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy zapoznać się z polityką prywatności odpowiednich platform mediów społecznościowych.

11. Linki do niezależnych stron
Na tej stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do innych niezależnych stron. Good Spot P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za sposób gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych oraz danych uwierzytelniających przez te niezależne strony.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z ​Good Spot P.S.A. 

Wróć na stronę główną